profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez TEATR IM.STEFANA JARACZA W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 45, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7240003473 oraz numer statystyczny REGON 000279172 adres poczty elektronicznej: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl

2. DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 45 NIP 7240003473 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

Teatr - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 45 NIP 7240003473

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV

Audycja lub Wydarzenie – dostęp do wydarzenia w formie VOD
Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Teatr weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Teatru w maksymalnej kwocie 30.00 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

3.ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej vod.teatr-jaracza.lodz.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie vod.teatr-jaracza.lodz.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych przelewy24 . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu przelewy24 . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie vod.teatr-jaracza.lodz.pl .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie vod.teatr-jaracza.lodz.pl
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Teatru .
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

4.PŁATNOŚĆ

   1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu przelewy24 . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system przelewy24 .
   2. Teatr nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie przelewy24.
   3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

5. ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 3 Regulaminu wraz z dostępem do Usługi PPV
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:

TEATR IM.STEFANA JARACZA W ŁODZI ul. Jana Kilińskiego 45, 90-257 Łódź lub drogą mailowa na adres teatr@teatr-jaracza.lodz.pl

 1. Skutkiem odstąpienia jest otrzymanie przez Użytkownika zwrotu należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Teatr został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie Usługi PPV zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Teatr o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu Usługi PPV.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez  Teatr.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie vod.teatr-jaracza.lodz.pl, oraz w siedzibie Teatru .
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2020 r.
  5. Teatr zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi PPV, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
  6. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Teatru, o ile nie zastrzeżono inaczej.
  7. Niezwłocznie po ukazaniu się na stronach internetowych Teatru informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, z zastrzeżeniem, iż zalogowanie do Usługi PPV po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

7. REKLAMACJA

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
    • w momencie niedostępności systemu vod.teatr-jaracza.lodz.pl lub jego awarii
   2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie vod.teatr-jaracza.lodz.pl .
   3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Teatru
   4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
   5. Reklamacje można składać pod adresem teatr@teatr-jaracza.lodz.pl
   6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

8. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi PPV (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.
 3. Do zarejestrowania (założenie konta) niezbędne jest podanie adresu e-mail. Dane te przetwarzamy w celu realizacji Usługi PPV (umowa). Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Usługi PPV (w szczególności adres e-mail) lub podczas ich edycji (zmiana danych konta) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.